ADRESİMİZ
Molla Gürani Mah. Şht. Pilot Mahmut Nedim Sok. No: 3 D:2-3 Fatih - Aksaray - İSTANBUL
Tel   : +90 505 267 14 64
Faks: +90 212 543 38 06
bilgi@usk.com.tr
 
 
 
 
 
USK Danışmanlık
site haritası yasal uyarı
ANA SAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ USK'DAN HABERLER İK İLETİŞİM
DUYURULAR

 

Günübirlik tedavi ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların temini


2008 yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.01.2009 tarih ve 27125 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 01.02.2009 tarih itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
Bu tebliğin maddeleri arasında günübirlik tedavilerle ilgili aşağıdaki madde yer almıştır;
“MADDE 3 – SUT’un (12.1.2) numaralı maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere “Özel sağlık kurumlarında yapılan günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların serbest eczanelerden temini esastır.” cümlesi eklenmiştir.
Konuya esas olan SUT 12.1.2 maddesi şöyledir;
“ 12.1.2. Yatarak Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi
(1) Yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak ilaçların hastane tarafından temini zorunludur.

(2) Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca temin edilemeyerek “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi basılıp başhekimlik onayı ile reçete düzenlenerek hastaya aldırılması durumunda; reçetede yer alan ilaç bedelleri SUT hükümleri doğrultusunda beş günlük dozu (Ancak, sağlık kurumlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l (bir) aylık miktarda tüberküloz ilaçları yazılabilir.) aşmamak kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Mahsup edilen ilacın/ilaçların sağlık kurumunca ihale ve doğrudan alım (Ek RG-22.10.2008) yöntemi ile temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar sağlık kurumuna iade edilir. Tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.

(3) Yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlar için, 12.2 nci maddede belirtilen 4 kalem ilaç sınırlaması dikkate alınmaz.

(4) Ancak, günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp; hekim tarafından reçetede günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir. Özel sağlık kurumlarında yapılan günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların serbest eczanelerden temini esastır. (Ek RG-29.01.2009, 27125)

(5) Taburcu olan hastalara reçetelendirilecek ilaçlar, ayaktan tedavi kapsamında değerlendirilir. ” 

Görüldüğü gibi maddenin 1. Fıkrasında zorunluluk belirtilirken, 4. Maddesindeki günübirlik tedavilerde zorunluluk olmadığından bahsedilmektedir. Bu maddeye yeni eklenen cümlede ise bir zorunluluk belirtilmeyip yapılmasının yerinde olacağını belirten “ esastır” ifadesi  kullanılmıştır.
Aslında zorunluluk arzetmeyen ve özel hastanelerce temin edilerek Kurumlara fatura edilen özellikle Kemoterapi ilaçları hakkında İl Müdürlükleri nezdinde farklı uygulamalarla karşı karşıya kalınabileceği kaçınılmazdır. Kemoterapi ilaçları özellik arzeden, hastane koşullarında hatta özel klinik ve servislerde uygulanan hayati öneme haiz ilaçlardır. Bu ilaçların hastanelerde hazır bulundurulmasıyla zaten yaşama savaşı veren hastaların bir de ilaç temin etme savaşına girmelerinin engellenmesi hedeflenmektedir. Onkoloji tedavilerini son derece düşük kar marjları ile sürdürmeye çalışan Özel Sağlık Kurumları yetersiz tedavi bedelleri ile oluşan ekonomik zorluklarını, ilaç bedellerinden sağladıkları ufak karlılıklarla aşmaya çalışmaktadırlar.  Bugüne kadar süregelen uygulamada Sağlık Kurumlarınca fatura edilen kemoterapi ilaçları İl Müdürlüklerinde hastanın reçete geçmişi kontrol edilerek eczanelerden temin edilmemiş ilaç bedelleri sağlık kurumlarına ödenmekteydi.
Günübirlik Tedaviler; SUT’un 4. Maddesinde ayrıca ele alınmış olup yatarak tedaviler başlığı altında değerlendirilmektedir.
“4. TEDAVİ KATEGORİLERİ VE İLİŞKİLİ TANIMLAR
4.1. Yatarak Tedaviler
4.1.1. Sağlık Kurumlarında Yatış Tarihinden İtibaren Taburcu İşlemi Yapılıncaya Kadar Uygulanan Tedaviler
4.1.2. Günübirlik Tedavi
(1) Aşağıda belirtilen ve sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan, 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan tedaviler.
(2) Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler;
a)    Kemoterapi tedavisi,
b)    Radyoterapi tedavisi (radyoterapi tedavi planlaması hariç),
c)     Genel anestezi, bölgesel anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,
ç)   Diyaliz tedavileri,
d)    Kan, kan bileşeni, kan ürünü, SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-2/B) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu, Palivizumab uygulaması (Ek RG-22.10.2008, 27032).
(3) Günübirlik tedavilerde kullanılan Kuruma faturalandırılabilir ilaçlar için SUT hükümleri geçerlidir.
(4) Günübirlik tedavilerde SUT eki “Tanıya Dayalı İşlem Listesi” nde (EK-9) yer alan işlemler için gündüz yatak ücreti faturalandırılamaz.
(5) Günübirlik tedavilerde refakatçi ücreti ödenmez. (Değişiklik RG-31.12.2008, 27097, 7.Mükerrer)
(5) Günübirlik tedavilerde SUT eki “Sağlık Kurumları Fiyat Listesi” nde (EK-8) yer alan refakatçi ücreti ödenmez. (Değişiklik RG-31.12.2008, 27097, 7.Mükerrer)
4.2. Ayaktan Tedavi
(1) SUT’un (4.1)numaralı maddede açıklanan durumlar dışında kalan ve hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarındaveya bulunduğu yerde yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin sağlanması, ayaktan tedavi olarak kabul edilir.”

                Yukarıdaki maddede açıkca görüldüğü üzere günübirlik tedaviler yatış işlemi yapılmayan yatarak tedaviler olarak değerlendirilmektedir.

                SUT daki ilgili maddeler değerlendirildiğinde Günübirlik Tedavi kapsamında kullanılan ilaçların Resmi ya da Özel Sağlık Kurumlarınca temin edilmesinin zorunlu olmadığı ancak temin edilmesine engel bir durum olmadığı, özel sağlık kurumlarında ise dışarıdan temin ettirilmesinin yerinde olacağı ancak buna zorlayıcı bir durumun olmadığı anlaşılmaktadır.

                Ancak İl Müdürlüklerinin farklı yorumlarla farklı uygulamalar yapabileceği ve zaten ekonomik sorunlarla boğuşan, Onkoloji hastalarına hizmet vermeyi amaçlayan özel Sağlık Kurumlarının mağduriyetine yol açabileceği ve belki de Onkoloji hastalarının kabul edilmemesine doğru gidebilecek bir durumun doğabileceği gerekçeleriyle durumun açıklık kazanması yerinde olacaktır.

                Yine “Özel sağlık kurumlarında yapılan günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların serbest eczanelerden temini esastır. (Ek  RG-29.01.2009, 27125)” maddesi ile günübirlik tedaviler yanında tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların da serbest eczanelerden temin yoluna gidilirse; yatarak paket işlem yapılan hastaların paket dışı ilaçlarının (Anti-D, spesifik immunglobulinler, paket işlem kapsamında olmayan mor reçete ile kuruma fatura edilen kan ürünleri vb.) da serbest eczanelerden karşılanabileceği şeklinde yorumlar veya bu ilaçları kuruma fatura eden merkezlerin faturalarının incelenmesinde değerlendirme farklılıkları ortaya çıkabilecektir.
 Bu durum;
-           SUT 12.1.2. Yatarak Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi  nin  1.fıkrası  “Yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak ilaçların hastane tarafından temini zorunludur.”  hükmü, 
-          Sosyal Güvenlik Kurumu 2007-2009 yılı Sağlık Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesinin 5.1.5. maddesi  “Sağlık hizmeti sunucularınca temini zorunlu ilaç, tıbbi malzeme ve kan bileşenlerini bileşenlerini temin etmeyerek hastalara aldırmak sonucunda 10.000 TL den az olmamak kaydı ile tutarın 5 katı ceza ile cezalandırılmaktadır.” gerçeği ve
-          Özel Hastaneler Yönetmeliği nin 41.maddesinde- “Özel hastanelerin eczanelerinden sadece yatan hastalara ilaç verilir. Özel hastane eczaneleri ile bunların sorumlu müdür ve diğer yetkilileri, teftiş ve cezaî yaptırımlar yönünden ilgili mevzuat hükümlerine tâbidirler” maddeleri  ile çelişkiler ortaya çıkaracaktır.

Dr. Cengiz Konuksal
USK Danışmanlık
 
 
tüm duyurular


 
   
 
 
 


 
 
DUYURULAR
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL VE VAKIF HASTANELERİNİN PUANLAMA LİSTESİNİN İLK DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
   
SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi'nin değerlendirilmesi
   
Günübirlik tedavi ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların temini
   
Reçete Dağıtım Sisteminde Önemli Gelişme
   
SUT 2008 - Son değişiklikleriyle
   
SGK- Özel Sağlık Kurumları Sözleşmesi Güncel Hali
   
SGK- Eczaneler protokolü
   
USK Danışmanlık www.usk.com.tr
   
   
tüm duyurular