ADRESİMİZ
Molla Gürani Mah. Şht. Pilot Mahmut Nedim Sok. No: 3 D:2-3 Fatih - Aksaray - İSTANBUL
Tel   : +90 505 267 14 64
Faks: +90 212 543 38 06
bilgi@usk.com.tr
 
 
 
 
 
USK Danışmanlık
site haritası yasal uyarı
ANA SAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ USK'DAN HABERLER İK İLETİŞİM
DUYURULAR

 

SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi'nin değerlendirilmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi'nde Zeyilname-2 ile değişiklikler yapılmıştır. Dikkat edilmesi gereken en önemli durum; yayın tarihinden itibaren 15 gün içersinde imza zorunluluğu getirilmiş olup, imzalamayan sağlık hizmet sunucularının sözleşmesi tek taraflı fesih edilecektir. Zeyilname ile ilgili değerlendirme ve önerilerim aşağıdadır;


ZEYİLNAME-2 2009 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yayın Tarihi: 06.11.2009 (www.sgk.gov.tr)
Dikkat edilmesi gereken en önemli durum; yayın tarihinden itibaren 15 gün içersinde imza zorunluluğu getirilmiş olup, imzalamayan sağlık hizmet sunucularının sözleşmesi tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 1-2 : .
1.3.6.  Tam zamanlı hekim: Herhangi bir kamu kurum/ kuruluşunda çalışmayıp sadece özel sağlık hizmeti sunucusunda iş akdine dayalı olarak tam gün çalışan uzman tabip veya tabibi,
Kadrolu Çalışma : “Tabip veya uzman tabibin bir sağlık hizmeti sunucusunda iş sözleşmesiyle kadrolu çalışmasıdır. İş sözleşmesinde tabibin veya uzman tabibin haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çalışacağı, nöbet tutup tutmayacağı ve başka bir sağlık hizmeti sunucusunda çalışıp çalışmayacağı, çalışacak ise mesul müdür iznine bağlı olarak çalışacağı belirtilmelidir. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)
1.3.9. Yarı zamanlı hekim: Sağlık hizmeti sunucusunda tam zamanlı hekim dışında, iş akdine dayalı olarak çalıştırılmak üzere istihdam edilen uzman tabip veya tabibi,
Kısmi Zamanlı Çalışma : “Bir sağlık hizmeti sunucusunda kadrolu çalışan tabip ve uzman tabibin, günlük çalışma saatleri açıkça belirli olmak kaydıyla, diğer özel sağlık hizmeti  sunucularında sözleşmeye bağlı çalışmasıdır. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)
Değerlendirme; Sözleşmenin 1.3.8 ve 1.3.9 maddelerindeki tanımlamalar Son Özel Hastaneler ve ATT Yönetmeliklerine uyarlanmıştır. Konsültan hekim tanımı zeyilnamede yer almamaktadır.

Madde 3 :
3.1.2. Randevular ve hasta kabulü;
Sağlık hizmeti sunucusu, müracaatlarını kabul ederek muayenesini yaptıkları hastaların gerekli tetkik ve/veya tedavilerinin müracaat tarihleri itibariyle yapılmasını ve ileri tarihler için randevu verilmemesini, zorunlu durumlarda randevu süresinin tanı amaçlı tahlil ve tetkikler için 10 (On) günü, tedavi işlemleri için ise 30 (Otuz) günü geçmemesini kabul eder. Aksi takdirde bu sözleşmenin (5.1.10)numaralı maddesine göre işlem yapılır.10 (on) günü geçmemesini kabul eder. Aksi takdirde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)
Değerlendirme  : Tetkik ve tedavi için verilecek randevu süreleri farklı olarak belirlenmiştir. Buna göre ; tetkik ve tahlil amaçlı işlemler için 10 gün randevu süresi, tedavi işlemleri için 30 güne çıkarılmıştır.

Madde 4:
3.1.6. Sağlık Personeli;
Sağlık hizmeti sunucusu, hastalara hizmet verebilmek için sözleşme kapsamındaki branşlarda kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuat ile sözleşmede belirtilen özel koşullara uygun olarak hekim ve sağlık personeli bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.
Sağlık hizmeti sunucusunun ruhsatında/faaliyet izin belgesinde bulunan ve Kurumla sözleşme yaptığı tüm branşlarda, her bir branş için en az bir hekim bulundurması zorunludur.
Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bir özel sağlık hizmeti sunucusunda tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu, diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilirler.
Kısmi zamanlı çalışma en fazla iki özel sağlık hizmeti sunucusunda yapılabilir. Muayenehanede çalışılacak ise muayenehanenin yanında başka bir özel sağlık hizmeti sunucusunda da çalışılabilir.
Sağlık hizmeti sunucusu, bünyesinde görev yapacak hekimlerin kadrolu ve/veya kısmi zamanlı çalışma durumlarını gösterir hizmet akdi belgeleri (iş sözleşmeleri) ile birlikte adlarına düzenlenmiş olan personel çalışma belgelerini de Kuruma iletmekle yükümlüdür.
Bu madde hükümlerine uyulmaması durumunda bu sözleşmenin (5.1.10) ve (4.6) numaralı maddelerine göre işlem yapılır.(Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)

Değerlendirme  : Sözleşmede değiştirilen bu madde ile önceden tüm branşlarda en az bir tam zamanlı hekim bulunması zorunluydu. Özel Hastaneler ve ATT yönetmeliğine uygun olarak zeyilnamede  “en az bir hekim” olarak değiştirilmiştir. Yönetmelikle gelen kısmi zamanlı branş eklenmesine ve eklenen branşın genel hastane kotasından hasta kabulune olanak tanınmıştır. Yönetmeliğe uygun olarak kadrolu bir hekimin 2 farklı sağlık kuruluşunda daha kısmi zamanlı çalışmasına olanak tanınmış, 2 uzmanlığı olan veya yan dal uzmanlığı olan hekimin aynı sağlık kuruluşunda bir dalda kadrolu diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışılmasına olanak verilmiştir.
                Bu maddede üzerinde tartışılacak bir konuda 5.paragrafta yer alan “hizmet akdi(iş sözleşmesi)” ibaresidir. Bilindiği gibi hizmet akdi 5510 sayılı kanunda 4a da tanımlanmıştır.
Madde 5:
3.1.7.2.Sağlık hizmeti sunucusu, yatırarak uygulanmış olan tetkik ve tedavi işlemlerini ve ücretlerini, ayrıca bu işlemler üzerinden alınan ilave ücreti gösterir belgeyi hastanın taburcu edildiği tarihte (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II); sağlık hizmeti verdiği hastaya ya da birinci derece yakınına vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
Değerlendirme               : Taburcu olduğu tarihte bu belgenin verilmesi zorunluluğunun getirilmesi önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu belgeler bir çok merkez tarafından ancak 5.1 e göre savunma istenildiği tarihte ibraz edilmekte idi.
Madde 6 :
3.1.10.4 maddesinin son iki paragrafına ;
Sağlık hizmeti sunucusunu devralan yeni sahibi, sağlık hizmeti sunucusunun Sözleşmeden doğan borçlarından ve cezalarından bir yıl süre ile sorumludur. Sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerde, kapanmasını izleyen 6 (Altı) ay içerisinde, aynı adreste tüm demirbaşları ile bir başka kişiye geçmesi de devir sayılır.
Birleşmelere ilişkin değişiklikleri Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren 30 (Otuz) gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Sağlık hizmeti sunucusunun sahibi tüzel kişiliklerinin birleşmesi halinde eski mesul müdürlerinin sorumluluğunda faaliyetine devam eder. Zamanında bildirim yapılmadığının tespiti halinde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)
Eklenmiştir.
Değerlendirme :  SB mevzuatına uygun hale getirilerek, özellikle el değiştirmelerin yaşanacağı öngörülerek Kurum olarak alacaklar garantiye alınmıştır. 
Madde 7:
 Sözleşmenin (3.1.12) numaralı maddesinin ikinci paragrafında yer alan, “ Kurum ücret
tarifesinde her zaman zeyilname gerektirmeden” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşme
şartlarında ise zeyilname ile” ibaresi eklenmiştir. 
Değerlendirme: Sözleşme şartlarındaki değişikliklerin mutlaka zeyilname ile yapılması hükme bağlanmıştır. 
Madde 8:
 Sözleşmenin (3.1.14) numaralı maddesinden sonra gelmek üzere;
3.1.15. “Sağlık hizmeti sunucusu Kurum mevzuatında belirlenmiş belgeleri usulüne
uygun olarak hastaya vermekle yükümlüdür. Gerek yükümlülüklerinden kaynaklanan gerekse
eksik belge düzenlenmesi nedeniyle hastaya ödeme yapılamaması durumunda, hastaya ödenmesi gereken tutar sağlık hizmeti sunucusunun Kurumdaki alacağından mahsup edilerek hastaya iade edilir.” şeklinde yeni bir madde tanımlanmıştır. 

Değerlendirme:Özellikle elden ödeme için Kurum a başvurularda “mahsup” işini garantiye alan bir değişiklik olarak gözükmektedir. 3.1.7.2. ile beraber birbirini tamamlamaktadır. 
Madde 9 :  
3.2.1. Ayaktan başvurular;
Ayaktan başvurularda, sağlık hizmeti sunucusu için günlük muayene sınırı, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında kadrolu çalışan uzman hekim sayısının 50 (elli) rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak muayenedir. Bu sayıya aynı branştaki kısmi zamanlı çalışan hekimlerin yapacağı muayeneler de dahildir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için sağlık hizmeti sunucusuna ödeme yapılmaz; ödeme yapılmış ise bu sözleşmenin (4.6) numaralı maddesine göre tahsil edilir ve yine bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.
Ancak, adlarına ruhsat/faaliyet izin belgesi düzenlenmiş olan tarihte yürürlükte olan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan sağlık hizmeti sunucularındaki ruhsata esas zorunlu dört ana branştan en fazla iki branşta halen kısmi zamanlı hekim çalışması durumunda her bir kısmi zamanlı hekim için günlük muayene sınırı toplam 25 (yirmibeş) muayenedir. Bu sınır aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için sağlık hizmeti sunucusuna ödeme yapılmaz; ödeme yapılmış ise bu sözleşmenin (4.6) numaralı maddesine göre tahsil edilir ve yine bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)
Değerlendirme :  Sözleşme kapsamındaki kadrolu uzman hekim sayısının 50 rakamı ile çarpılması sonucu bulanacak muayene sayısı ile “sağlık kuruluşu kotası” belirlenmektedir. Metine göre sözleşme yapılmış tüm branşlardaki kadrolu uzmanlar dahil olduğu sonucu çıkmaktadır. (Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji, Anestezi ve reanimasyon vb.). Özel Hastaneler ve ATT yönetmeliğine göre kısmi zamanlı olarak eklenebilen branşların da “sağlık kuruluşu kotası” ndan kullanabileceği, tüm branşlardaki tanımlı hekimlerin de bu kotadan alacağı düşünülmektedir. Bu şekilde bir “sağlık kuruluşu kotası” 2010 yılında uygulanması düşünülen “global bütçe” projesi ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Bu madde Medula nın uyarlanması nedeniyle 1 Aralık 2009 da devreye girecektir. 
 Madde 10 :
3.2.6. İnvaziv kardiyolojik girişimler;
Sağlık hizmeti sunucusunda sözleşme kapsamında hizmet veren her tam zamanlı kardiyoloji uzman hekimi için invaziv kardiyolojik girişimlerde günlük hasta sayısı en fazla 15 (onbeş) ile sınırlıdır. Bu sayıya yarı zamanlı hekimlerin yapacağı invaziv kardiyolojik girişim vakaları da dahildir. Ayrıca tam zamanlı her bir kardiyoloji uzman hekiminin yapabileceği en fazla 50 (elli)Sağlık hizmeti sunucusunun günlük (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II) muayene sayısına girişimsel kardiyolojik işlem sayısı da dahildir. Bu sayının üzerinde yapılan invaziv kardiyolojik girişimlerin ücretleri ödenmez. Ödenmiş ise bu sözleşmenin (4.6) numaralı maddesine göre tahsil edilir.Yine bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.

Değerlendirme : İnvaziv kardiyolojik girişimler de “sağlık kuruluşu kotası” içinde değerlendirilecektir. 
Madde 12:
Sözleşmenin (4.8) numaralı maddesinden sonra gelmek üzere;
4.9. SUT’a uygun fatura düzenlenmemesi nedeniyle haklarında sözleşmenin (5.1.7)
numaralı maddesinin uygulanmasını gerektiren fiilin, bilerek ve haksız kazanç sağlamak
amacıyla yapıldığının tespiti halinde bu fatura bedelleri ödenmez.
Değerlendirme :  5.1.7. de yapılan değişikliklerle baraber değerlendirildiğinde 5.1.7.deki cezai şartın uygulanması durumunda, hastaya uygulanmış işlemden kesinti sadece “bilerek, haksız kazanç sağlamak” amacının tespiti halinde yapılacaktır. 
4.10. Fatura incelemeleri sonucunda Kurumca yapılan kesinti tutarına, birinci itiraz  süresi içinde itiraz edilmeyerek ikinci itiraz süresi içinde başvurulması halinde, itiraz edilen tutarın %2’si Kuruma irad kaydedilerek değerlendirmeye alınır.
2009 yılı sözleşmesi kapsamında sunduğu sağlık hizmetlerine ilişkin Kuruma iletmiş olduğu faturalarından yapılan kesinti tutarlarına süresi içinde başvurmamış olması nedeniyle itirazı değerlendirmeye alınmayan özel sağlık hizmeti sunucuları, dava açmış ise davadan feragat etmek kaydıyla bu zeyilnameyi imzalamalarından itibaren 1 (Bir) ay içinde başvurmaları halinde bu madde hükmünden yararlanırlar. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)  
Değerlendirme:  2009-44 sayılı genelge ile çelişmektedir. İkinci itiraz süresi genelgede tanımlı değildir. 2009-44 sayılı genelgede de değişiklik yapılması, birinci ve ikinci itiraz sürelerinin tanımlanması, “incelendi”, “1.itiraz”, “2.itiraz”, “mutabıkım” iletilerinin MEDULA üzerinden yapılması bu sürecin daha iyi işlemesini sağlayacaktır. Alt komisyon, üst komisyon başvurularındaki yaşanılmış karmaşa sonucunda yaşanmış kesintiler ve açılmış davalarla ilgili “sulh” getirmeyi amaçlayan bir madde olarak göze çarpmaktadır. 
Madde 13 :
5.1.7. Fatura ve eki belgelerin düzenlenmesi ile ilgili olarak;
5.1.7.1. SUT’un (25.3.1) ve (25.3.2) numaralı maddelerinde yer alan belgeleri SUT’ta
öngörülen şekilde usulüne uygun düzenlemediğinin veya bu belgelerin hiç iletilmediğinin tespiti halinde; bir fatura döneminde uygulanacak cezai şart tutarı, aynı belge türünde 1.000,00 TL (Bin) toplamda ise 7.000,00 TL’yi (Yedibin) geçmemek üzere her bir belge için 200,00 TL (ikiyüz) tutarında,
5.1.7.2. Bir fatura döneminde uygulanacak cezai şartların toplam tutarı 10.000,00 TL’yi (Onbin) geçmemek üzere, SUT’un (25.2.1) ve (25.4) numaralı maddelerinde ayrı fatura edilmesi gerektiği belirtilenlerden;
-Adli mercilere bildirmekle yükümlü oldukları faturaları, Kuruma ayrı fatura etmediğinin tespit edilmesi halinde, her bir fatura için 2.000,00 TL ( İkibin),
-Bunun dışındaki faturaları Kuruma ayrı fatura etmediğinin tespiti halinde, her bir
Fatura için 1.000,00 TL ( Bin),
-Ait olduğu branş dışında Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde her bir fatura için
500,00 (Beşyüz) TL tutarında, (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)
Değerlendirme :  5.1.7.madde 4.9.madde ile beraber değerlendirildiğinde “bilerek,haksız kazanç sağlamak” dışında kalan SUT ta tanımlı evrak düzenine uymama, eksik evrak, ayrı ayrı fatura edilmesi gereken vakaların ayrı fatura edilmemesi ve branş dışı faturalamaların “kesinti” ile değil bu maddede belirtilen maddi cezalara uğratılması söz konusudur. Kurum açısından yürütülmesi bir hayli zaman alacak bir uygulama olarak görülmektedir. 
 Madde 14 :
5.1.11.  Bu sözleşmenin (3.1.3.1) numaralı maddesinin ihlal edilmesi durumunda, bir
Fatura döneminde uygulanacak ceza tutarı toplamda uygulanacak olan cezanın 5 (beş) katını geçmemek üzere; ilave ücret alınan her bir hasta için, cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki son 6 (altı) aylık fatura ortalaması;
- 0 (Sıfır) - 100.000,00 TL (Yüzbin) ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için 5.000,00 TL
(Beşbin),
- 100.001,00 TL (Yüzbinbir) - 500.000,00 TL (Beşyüzbin) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 7.500,00 TL (Yedibinbeşyüz),
- 500.001,00 TL (Beşyüzbinbir) - 1.000.000,00 TL (Birmilyon) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 10.000,00 TL (Onbin),
- 1.000.001,00 TL (Birmilyonbir) ve üzeri olan sağlık hizmeti sunucuları için
15.000,00 TL(Onbeşbin) tutarında, (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)
Değerlendirme : Olumlu değişiklik olarak değerlendirilmektedir. 
Madde 15 :
5.2. Bu sozlesmenin (5.1) numaralı maddesinde sayılan fiillerden, fesih gerektiren fiiller
dısındaki aynı fiilin veya farklı fiilin son bir yıl icinde ikinci fiil olarak tespit edilmesi halinde
uygulanacak cezai sart, ikinci tespit edilen fiil icin (5.1) numaralı maddede belirlenen asgari cezai sart tutarının iki katından az olamaz. (Değisiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)

Değerlendirme: Bu maddenin çıkarılması katlamalı cezaları kaldırmıştır. 

Madde 16:
5.3.Bu sözleşmenin (5.1) numaralı maddesinde sayılan fiillerden, fesih gerektirenfiiller dışındaki aynı fiillerin veya farklı fiillerin sağlık hizmet sunucusuna tebliğ tarihinden itibaren geriye dönük son bir yıl içinde üçüncü fiil olarak tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart, üçüncü tespit edilen fiil için (5.1) numaralı maddede belirlenen asgari cezai şart tutarlarının dört katından az olamaz. Bu durumda ayrıca yazılı uyarıya gerek kalmaksızın bu sözleşmenin (6.3.1) numaralı  maddesi uyarınca işlem yapılır.
Bu sözleşmenin (5.1) numaralı maddesinde sayılan fiillerden, (5.1.7) numaralı maddede yer alan fiiller ve fesih gerektiren fiiller dışındaki aynı fiillerin veya farklı fiillerin geriye dönük son bir yıl içinde üçüncü fiil olarak tespit edilmesi halinde yazılı uyarıya gerek kalmaksızın bu sözleşmenin (6.3.1) numaralı maddesi uyarınca işlem yapılır. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)
 
Değerlendirme :  İkinci, üçüncü tespitte katlamalı cezai şartı kaldıran madde olarak göze çarpmaktadır.
Madde 17 :
5.5.       Bir fatura döneminde tespit edilen farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır ve bu cezai şartların toplam tutarı tahsil edilir. Sözleşmenin (5.1.7) ve (5.1.11) numaralı maddelerinde yer alan fiiller hariç olmak üzere bir fatura döneminde aynı fiilin birden fazla tespit edilmesi halinde tek bir cezai şart uygulanır. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II) Bir fatura döneminde aynı fiilin birden fazla tespit edilmesi halinde tek bir fiil sayılarak tek bir cezai şart uygulanır.

Değerlendirme :  Tek bir cezai şart uygulanan bir fatura dönemindeki aynı fiillerin “tek fiil” olarak kabul edilmesi ile yaşanabilecek karmaşanın önüne geçmiştir.
Madde 18 :
5.7.Sözleşmede   tanımlanan   hükümlere   aykırı   davranılmasına  bağlı   olarak   cezai şart hükümlerinin uygulanması gereken durumlarda,  olayın meydana geldiği  dönemdeki  sözleşmede belirtilen hükümlere göre ve cezai şarta esas olacak işlemin Kurumca ödenmesi gereken ücret tarifesine göre işlem yapılır.
Ancak, katlamalı cezaları kaldıran ve doğrudan feshi gerektiren hükümleri yeniden düzenleyen değişiklik hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra tebliğ edilen cezai şartlara katlama, feshi gerektiren hükümler için de doğrudan fesih işlemi uygulanmaz. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)
Değerlendirme :  Katlamalı ceza ve direk fesih gerektiren hükümlerle ilgili bekleyen sağlık kuruluşlarını rahatlatan bir madde olarak görülmektedir. 
Madde 19 :
5.12.     Sağlık hizmeti sunucusu cezai şartın taraflarına tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde Kurum taşra teşkilatına itiraz edebilir. İtirazlar cezai şartın uygulanmasını durdurur. Bu süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde cezai şart kabul edilmiş sayılır. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II)

Değerlendirme :  Sözleşmeye yeni eklenen bu madde gereği kesilen cezalara itiraz süresi sözleşmede tanımlanmıştır ve 15 gün süre tanınmıştır. İtiraz edilirse itiraz sonuçlandırılıncaya kadar ceza uygulanması durdurulacaktır. 
Madde 20 :
6.3.1.  Sözleşmenin (6.3.4) numaralı maddesinde sayılanlar ile (5.1.7) numaralı maddesi dışında kalan (5.1) numaralı maddesinde belirtilen aynı fiilin veya farklı fiillerin, cezaların sağlık hizmeti sunucusuna tespit ve (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II) tebliğ tarihleri dikkate alınarak son bir yıl içinde üçüncü kez tekrarlanması,

Değerlendirme : Bu maddeye eklenen tespit ifadesi ile karmaşa yaşanacağı açıktır. Halen bu konu ile ilgili (tespit, tebliğ) hukuki davaların sürdüğü bilinmektedir. 
Madde 21 :
6.3.1.  Bu sözleşmenin (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3), (5.1.4) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin ve (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II) (5.1.10) numaralı maddede sayılan (3.1.12) numaralı maddesinde belirtilen fiil ile, (3.1.9.6) ve (3.1.9.7) numaralı maddelerde belirtilen fiillerin tespit edilmesi,
 
Değerlendirme:  
Sağlık hizmeti sunulmadığı halde kuruma fatura edilmesi (5.1.1),  Gerçeğe aykırı faturalandırma (5.1.2.), Sut’ta yer almayan ve sözleşmede kabul ve taahhüt edilmeyen işlemi , kabul etmiş gibi fatura etmek (5.1.3.),  Kayıtlı olmayan kişinin tedavi giderlerini kayıtlı kişi üzerinden faturalandırmak (5.1.4.) fesihe yol açan fiillerden çıkarılmıştır. Gerçekten de değerlendirme aşamasında subjektif olabilen bu maddelerin direkt feshe neden olan fiillerden çıkarılması olumlu bir özelliktir.
Madde 22:
6.6.    Bu  sözleşmenin  (5.1.10) numaralı  maddesinde  sayılan  (3.1.3.3),  (3.1.8.5),  (3.1.9.3), (3.1.9.4), (3.1.9.5), (3.1.9.9), (3.1.10.1),  (3.1.10.2), (3.1.10.3) ve (3.1.10.4) numaralı maddelerde belirtilen fiiller ile (5.1.11) , (5.1.13) ve (5.1.14) numaralı maddede yer alan fiiller için cezai şart uygulanır. Bu fiillerin tekrarı halinde, aynı fiilin son bir yıl içinde ikinci fiil olarak tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart, (5.1) numaralı maddede belirlenen asgari cezai şart tutarının iki katından az olamaz. Aynı fiillerin son bir yıl içinde üçüncü fiil olarak tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart, (5.1) numaralı maddede belirlenen asgari cezai şart tutarlarının dört katından az olamaz. (Değişiklik 06.11.2009 – Zeyilname II) Ancak bu fiillerin kurum zararına neden olması halinde bu sözleşmenin (6.3.1) numaralı maddesi gereği feshe neden olan fiil sayılır. belirtilen fiiller için cezai şart uygulanır. Bu fiillerin ilk tespiti feshe neden olan tekrar edilen fiil sayılmaz. Ancak bu fiillerin Kurum zararına neden olması ya da Kurum zararı olmasa dahi aynı fiilin tekrar tespiti halinde bu sözleşmenin (6.3.4) numaralı maddesi gereği feshe neden olan bir fiil sayılır. (Değişiklik 13.02.2009 – Zeyilname I)

Değerlendirme : Katlamalı cezai şartın kaldırılmasına yönelik düzenlemenin devamıdır.

Dr. Cengiz KONUKSAL
USK Sağlık Hizm.Gn.Md.

T:0212 5439350-51
M:05052671464
cengiz.konuksal@usk.com.tr
 
 
tüm duyurular


 
   
 
 
 


 
 
DUYURULAR
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL VE VAKIF HASTANELERİNİN PUANLAMA LİSTESİNİN İLK DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
   
SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi'nin değerlendirilmesi
   
Günübirlik tedavi ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların temini
   
Reçete Dağıtım Sisteminde Önemli Gelişme
   
SUT 2008 - Son değişiklikleriyle
   
SGK- Özel Sağlık Kurumları Sözleşmesi Güncel Hali
   
SGK- Eczaneler protokolü
   
USK Danışmanlık www.usk.com.tr
   
   
tüm duyurular